Čudežna TABLETKA je tu

7 Triglavskih jezer

Zakaj je prispevek zanimiv?

 • ker v Sloveniji živi preko 200.000 oseb s sladkorno boleznijo, mnogi za svojo bolezen ne vedo, ker nič ne boli
 • ker je z osebo s sladkorno boleznijo v stiku več družinskih članov, katere bolezen posredno bremeni ( breme bolezni čuti od 500.000 do 1.000.000 državljanov Slovenije)
 • ker je sprememba navad ključni dejavnik za dobro urejeno sladkorno bolezen
 • ker ima Slovenija nova priporočila za zdravljenje sladkorne bolezni, pri katerih v ospredje postavljamo človeka, njegove želje in navade
 • ker je nov način izobraževanja – edukacije atraktiven, zabaven, vsebuje v Sloveniji razvite didaktične pripomočke, ki spoštujejo tradicionalne jedi in običaje
 • ker je program TABLETKA prvi strukturiran program pripravljen po zadnjih smernicah in priporočilih o sladkorni bolezni
 • ker program TABLETKA udeležencem izboljša kakovost življenja in zmanjša breme bolezni

 

Zofkina košara

Že dalj časa smo si jo želeli, sedaj je končno med nami. TABLETKA.  V slovenskih smernicah za klinično obravnavo sladkorne bolezni, ki so izšle spomladi leta 2022, je jasno opredeljeno, da šele 10 urna edukacija (v programih ali individualno) poveča verjetnost za znatno izboljšanje urejenosti bolezni, HbA1c in zmanjša umrljivost zaradi sladkorne bolezni(1). V oktobru istega leta smo v UKC Ljubljana, v ambulanti za sladkorno bolezen, začeli intenzivne priprave na vpeljevanje prvega strukturiranega programa edukacije na področju sladkorne bolezni. TABLETKA je prvi strukturiran program edukacije na sekundarnem nivoju, ki vključuje nacionalne smernice (1) in priporočila (2). Program smo poimenovali TABLETKA, saj je namenjen osebam s sladkorno boleznijo tipa 2, ki za zdravljenje prejemajo peroralno terapijo, in ne z inzulinom, lahko pa uporabljajo drugo injekcijsko terapijo. Vključevali smo osebe, ki imajo bodisi novoodkrito sladkorno bolezen ali z njo živijo že dlje časa. Udeleženci po večini edukacije o sladkorni bolezni še niso imeli oziroma je bilo čutiti, da jim manjka znanja, veščin in moči za spremembe. Zaželeno je, da so osebe, ki vstopajo v program TABLETKA, naklonjene merjenju sladkorja v krvi (ni pa nujno). V program ne morejo vstopiti osebe, ki imajo posebne potrebe (težko razumejo slovenski jezik, imajo kognitivni upad miselnih sposobnosti ipd.), ki ne zmorejo same skrbeti zase ali osebe, ki so bile v zadnjih letih na več kot 5 edukacijah (koder so izčrpane možnosti za napredek ali sprememb ni moč pričakovati).

Edukacija poteka skupinsko po strukturiranem programu v obsegu 10 ur, razporejene so na štiri obiske (obseg ur: 3-3-2-2). Prvi dve srečanji opravimo v zaporednih dneh, tretje in četrto srečanje pa si sledita 14 dni do meseca dni po predhodnem srečanju.

Program TABLETKA sledi sedmim krovnim temam: o sladkorni bolezni tipa 2, zdravljenje z zdravili, prehrana, gibanje, moj dan oz. duševno zdravje, spremljanje oz. samokontrola in zapleti z možnostjo reševanja. Da bi iz udeležencev zvabili čim večjo aktivnost v programu uporabljamo različne didaktične pripomočke, ki smo jih razvili sami. To so ilustrirana podloga na temo Triglavskih sedmerih jezer s pogovornimi karticami drži – ne drži s katero dosežemo zabaven in učljiv pogovor o trditvah, ki krožijo med ljudmi in pogosto ne držijo. Znano je, da udeležence najbolj zanima prehrana, kaj lahko jedo in kaj ne. Na ta vprašanja odgovarjamo aktivno s pomočjo Zofkine košare, Florjanov krožnika in Zofkinih tabel. Še posebno učljiv je Florjanov krožnik modernih in tradicionalnih živil, saj nazorno pokaže, kaj se zgodi s sladkorjem v krvi kadar pojemo zelje z matevžem, ričet ali obaro z žganci ali kakšno od modernih »street food« jedi, kot so burek, burger ali pica. Udeleženci se v programu naučijo pravilne rabe zdravil, izvejo ali njihova zdravila lahko povzročijo hipoglikemijo, spoznajo cilje zdravljenja, uvidijo, kaj lahko storijo za ohranitev ali izboljšanje splošnega zdravja, spoznajo pomen preventivnih pregledov ipd. Še posebno tankočutni se dotikamo človekovih navad in želja, saj vemo, kako težko je spremeniti navade. V posamezno skupino programa TABLETKA vključimo od 3 do 6 oseb, lahko se jim pridružijo svojci. Pred vključitvijo, ob naročanju, vsak udeleženec odgovori na štiri kratka vprašanja, ki se nanašajo na motivacijo in pripravljenost za spremembe.

Prvo skupino programa TABLETKA smo izvedli v novembru 2022, torej pred letom dni in v tem času smo vključili v Tabletko preko 200 oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. Ko smo prva testiranja programa opravili v UKC Ljubljana, smo v pilotni projekt povabili še Splošno bolnišnico Trbovlje, Zdravstveni dom Ljubljana enoti  Šentvid ter Zdravstveni dom Sežana.

Da pa bi bil program kar najbolj učinkovit in bi bili z njim udeleženci zadovoljni, smo se odločili za elevacijsko analizo, ki smo jo izvedli v vseh štirih enotah. Analiza je potekala od maja do oktobra 2023.

Evalvacija programa TABLETKA  je potekala s pomočjo anonimnega strukturiranega vprašalnika na priložnostnem vzorcu udeležencev programa, ki so sodelovali prostovoljno. Rezultati analize so bili pozitivni in jih želimo v nadaljevanju na kratko deliti z vami.

Vprašalnik ob vstopu je izpolnilo 51 oseb, oba spola sta bila praktično enakovredno zastopana (ž – 52%, m – 48%). Starostna struktura: 2,1% od 40 do 49 let; 27,1% 50 do 59 let; 29,2% 60 do 69 let;  31,3% 70 do 79 let in 10,4% starih nad 80 let.

V okviru analize vprašanja: »Menite, da potrebujete več znanj in informacij o sladkorni bolezni ter načinih njenega zdravljenja, da bi bila vaša bolezen (še) bolj urejena«, smo od udeležencev želeli izvedeti ali imajo potrebo po več znanjih in informacijah. Rezultati jasno kažejo, da je ob vstopu 86% (n – 43) udeležencev jasno izrazilo stališče (strinjam se), da si želijo pridobiti več znanj in informacij, ostalih 14% (n – 7) pa se je delno strinjalo s izraženim stališčem. Pred vstopom v program TABLETKA so udeleženci večinoma pridobivali informacije pri zdravstvenih strokovnjakih (45,1%, n – 23), sledili so mediji (29,1%, n – 15), prijatelji in znanci (17,6%, n – 9), najmanj (7,8%, n – 4) pa jih je iskalo informacije v strokovni literaturi. Ko smo udeležence ob vstopu v program spraševali po volji za vpeljevanje sprememb v svoj življenjski slog, jih je 68,6% (n – 35) izkazalo strinjanje z vpeljevanjem sprememb.  Po opravljenem programu TABLETKA, pa smo pri 90% (n – 46) dosegli pripravljenost za spremembe življenjskih navad. Velika večina udeležencev se je  ob vstopu (94,1%, n – 48) in izstopu (96,7%, n – 49) strinjala, da uravnotežena prehrana lahko bistveno pripomore k urejenosti sladkorne bolezni. Po opravljenem programu TABLETKA so vsi udeleženci (100%, n – 51) prepoznali ogljikove hidrate kot skupino živil, ki ima največji vpliv na raven krvnega sladkorja. Ob vstopu je delež 15,7% (n – 8) udeležencev največji vpliv pripisalo maščobam, 5,9% (n – 3) pa beljakovinskim živilom. Ko smo jih spraševali o zaužitju petih obrokov dnevno za boljšo urejenost sladkorne bolezni se jih le 9,8% (n – 5) ni strinjalo s trditvijo. Ob izstopu se je ta delež povečal na 40% (n – 20), delno sej jih je strinjalo še dodatnih 26,7% (n – 14). Pomen telesne aktivnosti za izboljšanje  sladkorne bolezni je večina prepoznala že ob vstopu v program (84,3%, n – 43), ob izstopu so 100% (n – 51) podprli to trditev. Ob vstopu v program so nekoliko slabše časovno opredelili trajanje telesne aktivnosti (49%, n – 25 jih je izbralo trditev 2,5 ure na dan), ob zaključku programa je večina udeležencev (60%, n – 31) izbralo 2,5 ure na teden. Če je ob vstopu imelo voljo za vpeljevanje telesne aktivnosti 52,9% (n – 27) udeležencev, se je ta odstotek ob izstopu pomembno zvišal na 63,3% (n – 32). V sklopu, kjer smo udeležence spraševali o poznavanju urejenosti sladkorne bolezni se je izkazalo, da se ob vstopu 27,5% (n – 14) vprašanih ni strinjalo s trditvijo, da je meritev sladkorja v krvi na tešče zadostna za določitev urejenost sladkorne bolezni. Ob izstopu se z omenjeno trditvijo ni strinjalo 56,1% (n – 29) vprašanih. Vem kdaj je sladkorna bolezen dobro urejena je bila trditev 41,2% (n – 21) udeležencev ob začetku programa, v zaključnem delu je 63,3% (n – 32) vprašanih izbralo to trditev. 66,7% (n – 34) vprašanih ob vstopu je bilo menja, da mora biti pri večini oseb s sladkorno boleznijo vrednost 3 mesečnega povprečnega krvnega sladkorja HbA1c pod 7%, ob zaključku TABLETKE je to trditev izbralo 93,3% (n – 48) vprašanih. »Menite, da lahko sladkorno bolezen pozdravimo?«, je bilo zadnje vprašanje na katerega so ob začetku programa v 41,2% (n – 21) udeleženci menili, da je ne moremo, ob zaključku je odgovor ne izbralo 83,3% (n – 42) udeleženih v TABLETKA.

Udeležence smo ob zaključku programa prosili naj ocenijo še zadovoljstvo s programom, če bi se ga udeležili vsakih pet let ter če bi ga priporočili prijateljem in znancem. Iz analize vprašalnikov smo izvedeli, da so po opravljenem programu pridobili več znanja in veščin, za lažje življenje s sladkorno boleznijo dosegli zavidljive odstotke strinjanja (95-100% udeležencev se je strinjalo, ostali so se delno strinjali). Vse to so potrdili še v odprtem vprašanju, kjer so lahko izrazili svoja mnenja, ideje za spremembe, izboljšave, kritike in pohvale. Med vsemi odgovori nismo našli nobene kritike ali pritožbe, večina je pohvalila program in izvedbo programa ter dipl. m. s. edukatorice s specialnimi znanji, ki so program vodile.

Iz rezultatov naše analize je razvidno, da so udeleženci z udeležbo v programu TABLETKA pridobili veliko informacij in uporabnega znanja. Strukturiran program edukacije TABLETKA se je v svojem obsegu 10 ur izkazal za učinkovitega, to so poleg udeležencev potrdili tudi napotni zdravniki diabetologi.

Zdravstveni strokovnjaki se pogosto srečujemo z osebami s sladkorno boleznijo tipa 2, za katero vemo, da je v porastu tako pri nas kot po svetu. Ob vsesplošnem pomanjkanju kadra v zdravstvu in pogostosti obolevnosti za sladkorno boleznijo tipa 2 menimo, da strukturirani edukacijski programi lahko pomembno pripomorejo k opolnomočenju oseb s sladkorno boleznijo, saj le to predstavlja temeljni delež v procesu zdravljenja.

 

“Program TABLETKA je nastal na pobudo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji ter s pomočjo Ministrstva za zdravje in UKC Ljubljana. Program je neodvisen od farmacevtske in prehrambne industrije. Temelji na znanstvenih dokazih in kompromisih »zdrave pameti« različnih zdravstvenih strokovnjakov. Namen programa je zmanjšati breme bolezni in izboljšati kakovost življenja oseb s sladkorno boleznijo. Dolgoročni namen je zmanjšanje zapletov zaradi sladkorne bolezni in s tem povezanih strokov zdravljenja.”

Kaj človek pridobi, če se udeleži programa?

 • izzve ali osveži, kateri tip sladkorne bolezni ima in kako se ta razlikuje od ostalih
 • razume naravo bolezni ter proces, da gre bolezen na slabše
 • pozna načine zdravljenja
 • se nauči razumeti izvid diabetologa
 • osveži ali na novo pridobi znanja glede pravilnega jemanja zdravil
 • izzve, ali njegova zdravila lahko povzročijo prenizek sladkor v krvi (hipoglikemijo)
 • izzve za cilje zdravljenja (vrednost glukoze v krvi, krvi tlak, maščobe v krvi idr.)
 • zna razumeti, kaj se zgodi v telesu, ko použije posamezno živilo ali obrok
 • zna načrtovati uravnotežene obroke
 • ima dovolj znanja, da zna pretehtati »ljudske modrosti«
 • se ustrezno znajde v situacijah, ko prehrana ni uravnotežena
 • spozna priporočila za nakupovanje (neprocesirano, lokalno, sezonsko ipd.)
 • pozna načine spremljanje glukoze v krvi in medceličnini
 • zna ukrepati na osnovi meritev glukoze v krvi
 • pozna normalno in patološko gibanje glukoze v krvi
 • zna prepoznati situacijo v povezavi s sladkorno boleznijo, ko potrebuje pomoč
 • je opremljen s praktičnimi nasveti za potovanja, počitnice, praznike, tešča stanja ipd.
 • spozna, pomen urejenega dnevnega ritma (prehrana, gibanje, delo, počitek, spanje)
 • se osvobodi ali zmanjša breme bolezni, ki nudi bolj kakovosten način življenja

 

Viri:

 • 1Pongrac Barlovič, D., M. Janić, and A. Zavrtanik. Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2." Ljubljana: Diabetološko združenje Slovenije (2022). Dosegljivo na: https://endodiab.si/2022/10/24/slovenske-smernice-za-klinicno-obravnavo-sladkorne-bolezni-tipa-2/
 • 2Klavs J., Pongrac Barlovič D. Priporočila za prehrano in telesno dejavnost ob sladkorni bolezni tipa 2. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2020). Dosegljivo na: https://e-diabetes.si/wp-content/uploads/2021/05/Priporocila-ob-sladkorni_2020_kazalo-interaktiv-enostransko.pdf
Bodite prvi obveščeni o novostih

E-novice

Hvala za prijavo.

{{ errors.first('name') }}
{{ errors.first('email') }}
{{ errors.first('agreement') }}